ભર ઉનાળે ચોમાસુ

આ ગુજરાતી blog માં લેખિકા દાન પુણ્ય ની રજુવાત કરે છે. ગુજરાત જેવું રાજ્ય હોય અને તેમાંય અમદાવાદ જેવું શહેર હોય, ત્યારે મે મહિનો એટલેધોમ ધક્તો. 40 થી 45 ડિગ્રી…