ગુજરાતી કહેવાતો | રૂઢિપ્રયોગ | Gujarati Kahevato

આ લેખ માં આપણે પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી કહેવાતો meaning સાથે વાંચીશું. બોલે એના બોર વેંચાય તો, નવ બોલવા માં નવ ગુણ કેમ? કેમ કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કહેવાતો નો ઉપયોગ થાય. જો…